علت ادامه نسل امامت از امام حسين (ع)


چرا از فرزندان امام حسن مجتبي ( عليه السلام ) امام برگزيده نشد؛ ولي فرزندان امام حسين ( عليه السلام ) به امامت رسيدند ؟

جواب:

امامت ، مسأله اي ارثي نيست؛ بلكه براساس استحقاق و شايستگي است و چون خداوند داراي علم غير محدود و گسترده است؛ به لياقت و شايستگي انسانها احاطه كامل دارد . امامت را در هر جا كه مشيّت وي تعلّق گرفته قرار داده است . اينكه فرزندان امام حسين ( عليه السلام ) يكي پس از ديگري به امامت رسيدند نيز دليلي بر اين نيست كه امامت موروثي است؛ زيرا بسياري از امامان ( عليهم السلام ) داراي فرزندان متعددي بودند كه از ميان فرزندان آنان فرد خاصّي به اين مقام والا منصوب مي گشت .