چرا براي امام حسن (ع) زياد عزاداري نمي شود


چرا آن چنان كه براي امام حسين ( عليه السلام ) عزاداري مي شود ، براي امام حسن ( عليه السلام ) عزاداري نمي شود ؟

جواب:

اولاً براي امام حسن ( عليه السلام ) هم عزاداري مناسب انجام مي شود و در روزهاي شهادت آن حضرت براي آن گرامي مجالس عزاداري تشكيل مي شود .
ثانياً بايد توجّه داشت كه مصيبتهايي كه بر امام حسين ( عليه السلام ) و خاندان گراميش وارد شد فراوان و جانگداز بود و بزرگداشت خاطره اين مصيبتهاي سهمگين علّت مؤثّري براي ايجاد نهضتهاي متعدد عليه ظالمان و طاغوتهاي زمان گرديد . عزاداري براي امام حسين ( عليه السلام ) در شكل هاي مختلف مي توانست يكي از مؤثّرترين عوامل براي احياي اين قيام بزرگ باشد .
همان گونه كه روشن است يكي از شكلهاي عزاداري ، ايجاد مجالس عزا براي آن پيشواي راستين و خاندان بزرگ اوست . اين مجالس موجب آگاهي و رشد فكري مردم نيز مي شود؛ بنابراين براي امام حسين ( عليه السلام ) در ايجاد آگاهي و اراده نيرومند در مردم ، كه دو عامل قابل توجّه در قيام عليه طاغوت هاست ، نقش مؤثّري دارد .