قاتل امام حسن (ع)


قاتل امام حسن ( عليه السلام ) كه بود ؟

جواب:

قاتل امام حسن ( عليه السلام ) جعده ، دختر اشعث بن قيس بود ، كه وسيله ي اجراي نقشه ي معاويه شد . او به طمع ازدواج با يزيد شوهر خود ، امام حسن ( عليه السلام ) را مسموم كرد .