چرا امام حسن (ع) همسر خود را طلاق ندادند


يكي از دعاهايي كه مستجاب نمي شود دعا براي نجات از زن ستمگر است؛ زيرا خداوند طلاق را مقرر فرموده است . بر اين اساس چرا امام حسن مجتبي ( عليه السلام ) همسر خود را طلاق ندادند ؟

جواب:

بر اساس آنچه كه در احاديث آمده است ، همسر آن حضرت قبل از اينكه ايشان را مسموم كند مرتكب عملي نشده بود كه مستوجب طلاق باشد .