تفاوت روش مبارزه امام حسن (ع) و امام حسين (ع)


چرا امام حسن و امام حسين ( 8 ) روش هاي متفاوتي براي مبارزه با ظلم برگزيدند ؟

جواب:

امام حسن و امام حسين ( 8 ) هر دو در راه اسلام شهيد شدند ؛ گرچه شيوه زندگي و عملكرد آنان به خاطر شرايط مختلفي كه با آن روبرو بودند اختلاف داشته است . در اين زمينه بايد به كتاب هايي كه درباره زندگي امام حسن و امام حسين ( 8 ) مراجعه كرد .