تاريخ شهادت امام حسن (ع) و امام حسين (ع)


امام حسن و امام حسين ( 8 ) در چه سالي به شهادت رسيدند ؟

جواب:

بنابر نظر مشهور ، امام حسن ( عليه السلام ) در چهل و هفت سالگي و امام حسين ( عليه السلام ) در پنجاه و هشت سالگي به شهادت رسيدند .