القاب امام حسن(ع)-كريم اهل بيت(ع)


چرا امام حسن مجتبي(ع) را كريم اهل بيت ناميدند؟

جواب:

همه ائمه اطهار(ع) كريم هستند، ليكن اتصاف امام مجتبي(ع) به اين وصف، به جهت ظهور بيشتر اين خصوصيت در دوران حيات - به ويژه در برخورد با مخالفين و دشمنان - بوده است.