مهمترين عامل صلح امام حسن (ع)


مهمترين عاملي كه باعث شد امام حسن(ع) با معاويه صلح كنند چه بود؟

جواب:

الف) آمادگي روحي نداشتن مردم براي مبارزه اي سخت و طولاني با معاويه به دليل جنگ هاي قبلي (صفين - نهروان - جمل). ب ) حيله گري و تزوير معاويه و سست عنصري گروهي بسياري از مردم. ج ) خطرات بيروني كه مجموع جامعه اسلامي آن زمان را تهديد مي كرد و درگيري داخلي آنان را براي حمله به مسلمانان بر مي انگيخت. د ) حفظ خون شيعيان باقي مانده. ه ) روشن كردن حيله گري معاويه و رشد فكري جامعه.