آيا امام حسن(ع) از جعده فرزندي دارد؟


آيا امام حسن(ع) از جعده فرزندي دارد؟

جواب:

در طبقات ابن سعد دو فرزند به نامهاي يعقوب و اسماعيل به جعده نسبت داده شده كه از سرنوشت آنها هيچ خبري در دست نيست ولي ديگر متون تاريخي همين مقدار از آن گفته اند. فرزندان ديگر امام حسن(ع) كه در كربلا حضور داشته اند از جعده نبوده اند؛ مثلاً : حسن مثني فرزند خوله دختر فطنانيه يا فرازيّه است و زيد ام بشير دختر ابومسعود بن عقتبه ثعلبه حرزجي است.