چرا امام حسن (ع) زودتر به امامت رسيديند


چرا امام حسن(ع) زودتر از امام حسين(ع)به امامت رسيدند آيا به خاطر اينكه بزرگ تربودند؟

جواب:

در امامت امامان معصوم(ع) انتخاب و نصب از سوي خداست همان طوري كه رسول خدا(ص) فرمود: «الائمه من بعدي بعدد نقبأ بني اسرائيل و كانوا اثني عشر ... ثم وضع يده علي صلب الحسين وقال تسعه من ولده و التاسع مهديهم .... جانشينان بعد از من دوازده نفرند به تعداد جانشينان موسي و عيسي عليهما السلام اول علي بن ابي طالب(ع) دوم امام حسن(ع) و سپس دست مباركش را بر پشت فرزندش امام حسين(ع) گذاشت و فرمود: نه نفر ديگر از فرزندان حسينم خواهند بود و نهمين نفر آنها حضرت مهدي (عج) خواهد بود». پس امامت به كوچكي و بزرگي سن نيست. بلكه انتصاب از سوي خداي سبحان و رسول گراميش بوده است.