چرا در زيارت وارث نام امام حسن (ع) نيست


چرا در زيارت وارث نامي از امام حسن(ع) برده نشده با اينكه امام حسين(ع)وارث اوست؟

جواب:

به نظر مي رسد وراثتي كه در زيارت ياد شده منظور است انحصار به امور تربيتي فرهنگي و اخلاقي نداشته و شامل شجره نسبي نيز مي شود و چون حضرت اباعبدالله(ع) از فرزندان امام مجتبي(ع) نيستند در نتيجه اطلاق «وراثت» نسبت به آن حضرت نادرست مي باشد.