چه کسي امام حسن (ع) را شهيد کرد


چه كسي امام حسن( را به شهادت رساند؟


جواب:


در مورد سؤالي كه فرموديد، عرض مي شود كه قاتل امام حسن مجتبي( ، همسر ايشان، به نام "جُعده" بوده، و پدرش "اشعث بن قيس"، و مادرش "ام فروه"، خواهر ابوبكر(خليفه اول) بوده است.
و جريان آن، همانطور كه كتاب "منتخب التواريخ"، از كتاب "ارشاد" شيخ مفيد"رحمةا...عليه" نقل كرده است، از اين قرار است كه چون معاويه "لعنة ا...عليه" مي خواست براي پسرش اخذ بيعت كند، سمّي را نزد جُعده فرستاد. به همراه صد هزار درهم، و وعده كرد كه اگر امام حسن مجتبي( را به قتل برساند، او را به تزويج فرزندش يزيد"لعنة ا...عليه" در آورد. جُعده نيز سم را به آن حضرت خورانيد، و حضرت تا چهل روز مريض بودند، و سپس از دنيا رفتند.
دوست عزيز، اميدواريم كه خداي متعال، روحية پرسشگري و حقيقت جوئي را هر چه بيشتر، در شما زنده نمايد. ان شاءا...


مـوفــق بــاشيــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع و مآخذ :
* منتخب التواريخ، حاج محمد هاشم بن محمد علي خراساني"ره"، ص190
* ر.ك : ارشاد، شيخ مفيد،ج1
* اعيان الشيعه، امام حسن(،علامه سيد محسن امين،ص93