تولد و شهادت امام حسن (ع)


امام حسن( در چند سالگي به دنيا آمدند ودر چند سالگي رحلت فرمودند؟


جواب:


امام حسن مجتبي( ، فرزند بزرگ حضرت علي( و فاطمه زهرا( ، در نيمه (15) ماه مبارك رمضان، در سال سوم هجري به دنيا آمد. و مدت 7 سال از زندگي خود را زير نظر پيامبر گرامي اسلام( گذراند. او نه تنها در شكل و اندام، بلكه در خلق و خو و رفتار، شبيه ترين فرد به جدّ بزرگوارش پيامبر اكرم( بود.
امام حسن( ، بعد از 10 سال امامت، توسط همسرش به نام "جُعده"، به دستور معاويه مسموم گرديد. معاويه به او وعده داده بود كه او را به همسري يزيد درآورد، و نيز صد هزار درهم به او بدهد. به اين ترتيب امام حسن( مسموم گرديد، و پس از 40 روز بيماري، در روز 28 صفر سال 50 هجري، در سنّ 48 سالگي به شهادت رسيد. و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.