علت عدم وجود نسل امامت در امام حسن (ع)


چرا امامان بعد از حضرت امام حسين(ع) از اولاد آن حضرت برگزيده شدند، و از فرزندان امام حسن مجتبي(ع) كسي به اين مقام برگزيده نشد؟

جواب:

خداي متعال كه عالم به كل جهات و واقعيتها است، صاحبان اين مقامات را بر ميگزيند. حساب اين نيست كه پس از امام حسين(ع) بايد فرزند او، امام باشد؛ بلكه حساب اين است كه بايد امام زين العابدين(ع) بعد از امام حسين(ع) امام باشد؛ بنابر اين بر اساس اين كه در اولاد حضرت مجتبي(ع) كسي واجد اين صلاحيتها نبوده است ولي در فرزندان امام حسين(ع) كساني واجد آن بودهاند، فرزندان امام حسين(ع) به آن مخصوص شدهاند. چنانكه از فرزندان امام زين العابدين (ع) هم شخص امام محمّد باقر(ع) به امامت برگزيده شد؛ و همان گونه كه از روايات استفاده ميشود، امامت، عهد و امامت الهي است و جز به كساني كه ميتوانند اين امانت را حفظ كنند سپرده نميشود.

پاورقي:

معارف دين

آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني