اشاره به رواياتي از امام حسن (ع)


بنده در كلاس قرآن تدريس ميكنم و قبل از شروع تدريس حديثهايي از معصومين: ميخوانم. تا كنون از احاديث امام حسن مجتبياستفاده نكردهام، چون احاديثي از آن حضرت در دسترسي ندارم. شخصي هم گفته: از امام حسن مجتبيروايتي نقل نشده است. خواهش ميكنم، روايتي از آن حضرت بازگو كنيد.


جواب:

از همة معصومين: روايت نقل شده است. جهت آگاهي از روايات معصومين ميتوان به كتاب تحف العقول، تأليف حسن بن شعبة حراني ـ كه ترجمه هم شده است ـ مراجعه كرد.
براي نمونه به سه روايت از امام حسن مجتبياشاره ميشود:
1. "ما تشاور قوم الاّ هدوا الي رشدهم هيچ قومي مشورت نكردند جز اين كه به صلاحشان هدايت شوند."
2. "اللؤم ان لا تشكر النعمة شخص لئيم و پست كسي است كه در برابر نعمت سپاسگذاري نكند."
3. "تقرّبوا الي اللّه بالطاعة با طاعت و فرمانبري خداوند، به او نزديك شويد."