نحوه قصاص ابن ملجم


در كتاب ترجمهء اخبار الطوال , ص 262آمده است كه ابن ملجم پس از قصاص توسط عبداللّه بن جعفر مُثله شد و جسد مثله شدهء او را مسلمانان در حصير كرده و به آتش كشيدند. (تاريخ طبري , ج 6 ص 2689.اين در حالي است كه از پيامبر نقل شده كه . اين واقعه با وجود امام حسن وامام حسين 8چگونه توجيه مي شود؟


جواب:

مسعودي در مروج الذهب , ج 2 ص 426مي گويد: وقتي كه خواستند ابن ملجم را قصاص كنند,عبداللّه بن جعفر, داماد اميرالمؤمنين 7گفت : او را به من بسپاريد تا بلايي بر او وارد كنم كه دلم شفا يابد. ابن ملجم رابه عبداللّه بن جعفر دادند. او ابتدا دست هاو پاهاي ابن ملجم را قطع كرد و سپس ميله اي سرخ شده آهيخته درچشمان ابن ملجم كرد, سپس مردم خشمگين ابن ملجم را در حصير پيچيده و نفت بر او ريختند و او را آتش زدند.(1)
مُثْله كردن در لغت به معناي عقوبت كردن است (2) و به اصطلاح عقوبت سختي كه عبرت ديگران باشد, مثل اين كه گوش و بيني او را ببرند.(3)
پيامبر6در آداب جنگيدن به سربازان خود سفارش كرد و فرمود: .(4)
اميرالمؤمنين 7به سربازانش در جنگ جمل فرمود: .(5)
در جنگ صفين در ضمن سفارش هايش فرمود: .(6)هنگامي كه حضرت در حال احتضار بود, در ضمن وصيّت به فرزندانش به امام حسن 7فرمود: .(7)
پس از شهادت اميرالمؤمنين مردم كوفه و خويشاوندان حضرت , در فقدان امامشان به شدّت غضبناك بودند واگر ابن ملجم به دست مردم مي افتاد, او را قطعه قطعه مي كردند و ديگر توجهي به سفارش امام و پيامبر نمي كردند. لذاامام حسن 7او را در اتاقي محبوس كرد و بعد از دفن اميرالمؤمنين و بر اساس وصيت پدرش , يك ضربت بر ابن ملجم زد. اين درحالي بود كه مردم كوفه براي قصاص در صحنه حاضر بودند. مردم بدن ابن ملجم را ربودند و او راقطعه قطعه كردند و سپس بدنش را به آتش كشيدند.(8)
در اين گونه وقايع و در ميان احساسات شديد مردم , ديگر كار از دست امام 7خارج شده و غير قابل كنترل بود.به اضافهء اين كه امام حسن و امام حسين 8در مصيبت شديد بودند.
(پـاورقي 1.منتهي الآمال , ج 1 ص 185
(پـاورقي 2.المنجد.
(پـاورقي 3.لغت نامهء دهخدا, ج 12 ص 17895
(پـاورقي 4.بحارالاءنوار, ج 19 ص 179
(پـاورقي 5.بحارالاءنوار, ج 32 ص 213
(پـاورقي 6.همان , ص 563
(پـاورقي 7.همان , ج 42 ص 256به نقل از نهج البلاغه .
(پـاورقي 8.بحارالاءنوار, ج 42 ص 297