فاصله بين تولد امام حسن و امام حسين


آيا مراد از آيهء 15سورهء احقاف , تولد حضرت يحيي و حضرت حسين 7مي باشد؟ در موردحضرت عيسي 7كه گفته مي شود زمان آبستني مريم حدود نه ساعت بوده , چگونه بوده است ؟ آيا به جز حسين 7 يحيي 7كسي بوده كه شش ماهه به دنيا آمده باشد؟ اين كه گفته مي شود فاصلهء تولد امام حسن و امام حسين يك طهر بوده است , يعني دقيقاً چقدر فاصله داشته اند؟


جواب:

دربارهء مدت زمان حمل حضرت مريم به عيسي اقوال متعددي وجود دارد: يك ساعت , نُه ساعت ,شش ماه و هشت ماه نقل شده است .(1)
مدت حمل حضرت يحيي نيز شش ماه بوده است . نيز مدت حمل امام حسين 7شش ماه بوده است .(2)
اگر مدت حمل حضر عيسي يك يا نُه ساعت باشد, بايد گفت اين گونه حمل به جز معجزه وجه ديگري ندارد,همان طور كه خلقت حضرت عيسي بدون پدر معجزه بود.
اما آيا به جز امام حسين 6و حضرت يحيي 7شخص ديگري بوده كه شش ماهه متولد شده باشد؟ درروايت آمده است : در زمان عمر از زني بچه اي شش ماهه متولد شد. عمر گفت : حكم او سنگسار است . علي 7رمود: مگر قرآن نخوانده اي كه مي فرمايد: و در آيه ديگر فرموده : . اگر دو سال از سي ماه كم كنيم ,شش ماه مي ماند كه اقلّ مدت حمل است . بنابراين نمي توان گفت اين زن زناكار بوده است .(3)
شبيه اين قضيه در زمان عثمان نيز نقل شده كه باز اميرالمؤمنين 7به همان شكل براي خليفه استدلال كرد.(4) همين طور در مورد حضرت عيسي 7نقل شده كه شش ماهه متولد شد.(5)
بنابراين در بين زنان حامله امكان اين كه بچه اي شش ماهه متولد شود, وجود دارد, كه سه مورد در تاريخ ذكركرديم كه واقع شده است , ولي غالباً يا به طور كلّي بچه هايي كه شش ماهه متولد مي شدند مرده اند, غير از حضرت عيسي و حضرت امام حسين 7كه در روايت آمده : اين دو شش ماهه متولد شدند, ولي زنده ماندند و بزرگ شدند.(6) همين طور حضرت يحيي زنده ماند. اما اين كه حضرت زهرا3پس از يك طهر از تولد امام حسن 7به امام حسين 7حامله شد, مورخان نوشته اند: بعد از تولد امام حسن , مدت پنجاه روز تا حمل حسين فاصله شد و مدت حمل را شش ماه ذكر كرده اند.(7)
در روايتي از امام صادق 7آجمده است كه فاصلهء انعقاد نطفه بين حسن و حسين 8يك طُهْر بود و فاصلهء بين تولّد امام حسين و حسين 8شش ماه و ده روز بود.(8)
آيهء (9) درباره امام حسين 7و حضرت عيسي 7نازل نشده , بلكه بر امام حسين 7تطبيق شده است . علامهء طباطبايي مي فرمايد:رواياتي كه دربارهء اين آيه وارد شده است , اين آيه را بر امام حسين 7تطبيق داده است , كه به اصطلاح علم تفسير به آن جري و تطبيق مي گويند.(10)
بنابراين كه مدت حمل امام حسين 7شش ماه و اندي باشد و زمان تولّد امام حسن 7نيمهء ماه مبارك رمضان باشد, بايد زمان تولّد امام حسين در ربيع الاوّل باشد, نه سوم شعبان .
(پـاورقي 1.بحارالانوار, ج 14 ص 225
(پـاورقي 2.همان , ص 179 تفسير صافي , ج 5 ص 15 بحارالانوار, ج 23 ص 273
(پـاورقي 3.الميزان , ج 18 ص 207 به نقل از الدر المنثور.
(پـاورقي 4.همان .
(پـاورقي 5.بحارالانوار, ج 14 ص 207 تفسير صافي , ج 5 ص 14 به نقل از كافي .
(پـاورقي 6.بحارالانوار, ج 43 ص 253و 245
(پـاورقي 7.حسين عمادزاده , چهارده معصم , ص 612
(پـاورقي 8.بحارالانوار, ج 43 ص 258
(پـاورقي 9.احقاف (46 آيهء 15
(پـاورقي 10.الميزان , ج 18 ص 208