برخورد امام حسن (ع) با ابن ملجم


امام حسن(ع) با قاتل پدرش چه كرد؟


جواب:

يكي از ويژگي هاي امام علي(ع) در قانون گرايي و عدالت او ظهور
مي كند، از اين رو علي(ع) حتي در برخورد با دشمن، قانون را رعايت نموده و از برخوردهايي كه قانون اجازه نداده بود، پرهيز نمود.[23]
امام علي وصيت نمود كه ابن ملجم را با يك ضربت به قتل برسانند،[24] زيرا ابن ملجم يك ضربت به حضرت زده بود. امام حسن(ع) به دستور امام علي(ع) عمل نمود و او را با يك ضربت به قتل رساند.[25]
البته برخي مورخان عقيده دارند بعد از قتل ابن ملجم، مردم بدن او را آتش زدند.[26]
[23] تاريخ طبري، ج 4، ص 114؛ اعيان الشيعه؛ ج 2، ص 370 - 371.
[24] دايره المعارف فارسي، ج1، ص 22.
[25] بحارالأنوار، ج 42، ص 297.
[26] تاريخ طبري، ج 4، ص 114.