مقايسه معصومين با حضرت عيسي


چرا خداوند قبل از خلقت آدم از حضرت محمّد"ص" امام علي و حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين ناميده نام برده است و فرشتگان اعمالي را براي اين بزرگواران قبل از خلقت انجام دادهاند، ولي در خصوص حضرت عيسي اين گونه نيست؟ منظور اين كه تا اين حدّ بزرگي و عزّت وجود ندارد.


جواب:

خدا بين مخلوقات عدهاي را به عنوان پيامبران و امامان معصوم برگزيد كه گل سرسبد خلقت الهي هستند و بار سنگين رسالت الهي را بر دوش آنها نهاد.
اين بزرگواران داراي رتبه و مقام واحدي نيستند و هر كدام در رتبه خاصي قرار دارند. خدا پيامبر خاتم حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار(ع) را به جهت شايستگي و كمالات وجودي را بر تمامي پيامبران برتري داد و چون خداوند به همه امور آگاهي دارد، در علم ازلي خداوند مقام برتر پيامبر و امامان معصوم ثبت و ضبط شده بود.
طبق نص صريح قرآن مقام امامت بسي عظيمتر از مقام پيامبر ميباشد و حضرت ابراهيم بعد از اين كه ساليان سال در مقام رسالت انجام وظيفه نمود و آزمايشهاي زيادي را با موفقيت پشت سر نهاد، مورد خطاب الهي قرار گرفت كه:"إنّي جاعلك للناس إماما؛(1) اي ابراهيم! من تو را بين مردم امام قرار دادم".
در حديثي از امام صادق سؤال شد: "اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمات؛ خدا ابراهيم را با كلماتي آزمايش نمود".(2)
(بعد از آن كه سربلند از آزمايش خارج شد و به مقام امامت رسيد) آن كلمات چه بود؟ حضرت فرمود: "كلماتي بود كه حضرت آدم از پروردگار دريافت نمود و توبه كرد و او گفت: "اي خدا! تو را ميخوانم به حق محمّد و علي و فاطمه و حسن و حسين، كه توبه مرا بپذيري. پس خداوند او را بخشيد. به درستي كه خداوند بخشنده و مهربان است".(3)
روايات فراواني در برتري ائمه اطهار بر پيامبران پيشين الهي و از جمله حضرت عيسي وارد شده است. امام علي(ع) فرمود: "هيچ كس با ما اهل بيت قياس نميشود!" پس طبق اين احاديث و احاديث بسيار ديگر يقيناً مقام پيامبر اسلام و اهل بيت از همه برتر است. در روايات فراواني وارد شده كه آدم هنوز خلق نشده بود كه نور وجود ائمه د رعرش خدا بود. وقتي آدم خلق شد، آن انوار طاهره مشاهده نمود.(4)
پي نوشتها:
1. بقره (2) آيه 118.
2. بحارالانوار، ج 26، ص 269، ح 5.
3. همان، ح 3.
4. همان، ج 25، باب اوّل.