مقايسه مقام و منزلت امامان


در كتاب مرآت العقول است: واجب است معتقد باشيم كه افضل ائمه، اميرالمؤمنين(ع) و بعد امام حسن و امام حسين و بعد امام زمان اند و بعد ساير ائمه كه همه مساوي هستند. منظور از اين واجب چيست؟ آيا منكر واجب، مرتد يا كافر يا فاسق و يا معصيتكار محسوب مي شود؟


جواب:

منظور از واجب در كلام ايشان، معناي مشهور است، ولي اگر كسي منكر اين مطلب باشد، مرتد محسوب نمي شود. مرتد به كسي مي گويند كه منكر ضروري دين باشد، به طوري كه انكار آن به انكار خدا و رسول برگردد. بنابراين اگر كسي به مطلب صاحب مرآت العقول معتقد نباشد، مرتد نيست.
شكي نيست كه افضل ائمه اميرالمؤمنين است، چون پدر امامان است، ولي از حيث مقام امامت همه مساوي هستند.
امام صادق(ع) فرمود كه پيامبر(ص) فرمود: نحن في الامر والفهم و الحلال و الحرام نجري مجري واحداً فأمّا رسول الله(ص) و علي(ع) فلها فضلهما؛ ما نسبت به امر و فهم حلال و حرام در يك روش هستيم، امّا پيامبر(ص) و علي(ع) فضيلت خود را دارند".
مقصود از امر، امر امامت و خلافت است يا فرماني است كه به مردم مي دهند و اطاعتش واجب است. نسبت به فضيلت علي(ع) بر امامان ديگر رواياتي وارد شده، نيز رواياتي وارد شده كه بعد از حضرت، حسنين و پس از آن ها امام دوازدهم افضل است و بقية هشت امام با هم در مقام امامت برابرند.