روشهاي مبارزه امام حسن وامام حسين


چرا امام حسن و امام حسين((عليهما السلام)) روش هاي متفاوتي براي مبارزه با ظلم برگزيدند؟

جواب:

امام حسن و امام حسين((عليهما السلام)) هر دو در راه اسلام شهيد شدند گرچه شيوه زندگي و عملكرد آنان به خاطر شرايط مختلفي كه با آن روبرو بودند اختلاف داشته است. در اين زمينه بايد به كتاب هايي كه درباره زندگي امام حسن و امام حسين((عليهما السلام))مراجعه كرد.

 

(بخش پاسخ به سؤالات )ـ6ـ


پاورقي: