فرزندان امام حسين (ع ) به امامت رسيدند


چرا از فرزندان امام حسن مجتبي((عليه السلام)) امام برگزيده نشد ولي فرزندان امام حسين((عليه السلام)) به امامت رسيدند؟

جواب:

امامت، مسأله اي ارثي نيست بلكه براساس استحقاق و شايستگي است و چون خداوند داراي علم غير محدود و گسترده است به لياقت و شايستگي انسانها احاطه كامل دارد. امامت را در هر جا كه مشيّت وي تعلّق گرفته قرار داده است. اينكه فرزندان امام حسين((عليه السلام)) يكي پس از ديگري به امامت رسيدند نيز دليلي بر اين نيست كه امامت موروثي است زيرا بسياري از امامان((عليهم السلام)) داراي فرزندان متعددي بودند كه از ميان فرزندان آنان فرد خاصّي به اين مقام والا منصوب مي گشت.

 

(بخش پاسخ به سؤالات )ـ1588ـ


پاورقي: