دليل اينكه امام حسن (ع) زن خود را طلاق ندادند


يكي از دعاهايي كه مستجاب نمي شود دعا براي نجات از زن ستمگر است زيرا خداوند طلاق را مقرر فرموده است. بر اين اساس چرا امام حسن مجتبي((عليه السلام)) همسر خود را طلاق ندادند؟

جواب:

بر اساس آنچه كه در احاديث آمده است، همسر آن حضرت قبل از اينكه ايشان را مسموم كند مرتكب عملي نشده بود كه مستوجب طلاق باشد.

 

(بخش پاسخ به سؤالات )ـ1585ـ


پاورقي: