قاتل امام حسن (ع ) جعده بود


قاتل امام حسن((عليه السلام)) كه بود؟

جواب:

قاتل امام حسن((عليه السلام)) جعده، دختر اشعث بن قيس بود، كه وسيله ي اجراي نقشه ي معاويه شد. او به طمع ازدواج با يزيد شوهر خود، امام حسن((عليه السلام)) را مسموم كرد.

 

(بخش پاسخ به سؤالات )ـ1558ـ


پاورقي: