علت به شهادت رسيدن امام توسط همسرشان


با اين كه قرآن فرموده زنان خوب براي مردان خوب و بالعكس چرا درباره امام حسن ( ع ) و امام جواد ( ع ) چنين نشد؟

جواب:

الف ) مفسران در معناي ( ( خبيثات ) ) و خبيثون و ( ( طيبات ) ) و ( ( طيبين ) ) بيانات مختلفي دارند : 1 .منظور سخنان پاك و تهمت ، افترا و دروغ است كه به افراد آلوده و ناپاك تعلق دارد كه به عكس سخنان پاك هم ، از آن افراد پاك و با تقوا است . 2 .( ( خبيثات ) ) به سييات و مطلق اعمال بد و كارهاي ناپسنداست كه برنامه مردان و زنان ناپاك است و به عكس ( ( حسنات ) ) به پاكان تعلق دارد .3 .( ( خبيثات ) ) و ( ( خبيثون ) ) اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است به عكس ( ( طيبات ) ) و ( ( طيبون ) ) كه به زنان و مردان پاكدامن اشاره مي كند، ( تفسيرنمونه ، ج 14، ص 422 ) . ب ) و منظور از آيه 26 سوره نور ( ( الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات اوليك مبرون مما يقولون ... ) ) با توجه به قراين ، معناي سوم را مي گيرد .علامه طباطبايي مي نويسد : [ آيه ] ( ( اوليك مبرون مما يقولون ؛ زنان و مردان پاكدامن از نسبتهاي ناروايي كه به آنان داده مي شود منزه و پاك اند ) . دليل بر آن است كه منظور، مردان و زنان آلوده و پاك است و آيه متصل به آيات ( ( افك ) ) است ودر سياق نيز با آن آيات مشترك مي باشد ) ) ، ( الميزان ، ج 15، ص 103 ) . درحديثي از امام باقر و امام صادق ( ع ) نقل شده كه اين آيه همانند آيه ً ( ( الزاني لاينكح الا زانيه او مشركه ) ) مي باشد .زيرا گروهي بودند كه تصميم گرفتند بازنان آلوده ازدواج كنند، خداوند آنها را از اين كار نهي كرد، و اين عمل راناپسند شمرد ) ) ، ( مجمع البيان ، 5 جلدي ، مجلد 7 - 8، ص 213 ) . ج ) آيه 26سوره ( ( نور ) ) در واقع بيان گرايش سنخيت است ؛ هر چند كه با توجه به موضوع بحث ، سنخيت در پاكي و آلودگي جنسي را مي گويد .از طرفي درطول تاريخ يا در محيط زندگي خود گاهي مواردي را مي بينيم كه با اين قانون هماهنگ نيست ؛ چنان كه در خود قرآن آمده است ، همسران نوح و لوط زنان بدي بودند و به آن خيانت كردند، ( سوره تحريم ، آيه 10 ) . و يا همسر فرعون از زنان با ايمان و پاكدامن بود، ( همان ، آيه 11 ) و نيز در مورد همسران پيشوايان بزرگ اسلام ( مثل امام حسن ( ع ) ) نمونه هاي از اين قبيل ديده مي شود .در اين رابطه بايد گفت : اولا"، هر قانوني كلي استثنايي دارد؛ ثانيا"،همانطوري كه در تفسير آيه آمد، منظور اصلي از خباثت ، همان آلودگي به اعمال منافي عفت است و هيچ يك از همسران پيامبران و امامان ، به طورقطع انحراف به اين معنا نداشتند و منظور از خباثت در داستان نوح و لوط،جاسوسي كردن همسران آن به نفع كافران است ، نه خيانت ناموسي . ثالثا" : همسران پيامبران و امامان ، از اول كافر و بي ايمان نبودند؛ بلكه بعدا" در اثرسو اختيار به گمراهي كشيده شدند .و از مصاديق ( ( خبيثات ) ) به معناي دوم ( مطلق كار ناپسند ) به شمار آمدند، ( تفسير نمونه ، ج 14، ص 425 ) .

پاورقي: