عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:61

رديف عنوان
  51   دعاى آن حضرت بر عليه ابن زياد  
  52   دعاى آن حضرت بر عليه مردى از بنى اميه  
  53   دعاى آن حضرت در دفع شر همسايه  
  54   دعاى آن حضرت براى درد پا  
  55   دعاى آن حضرت در دفع چشم زخم  
  56   دعاى آن حضرت در پناه بردن به خدا از بعضى از امور  
  57   دعاى آن حضرت در كنار ركن يمانى  
  58   دعاى آن حضرت هنگام افطار  
  59   دعاى آن حضرت در شب قدر  
  60   دعاى آن حضرت در كيفيت تبريك براى ولادت فرزند پسر  
  61   دعاي ان حضرت هنگام طلب رحمت الهي