عبارت قسمت
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   امام مجتبي (ع) بعد از شهادت پدر  
  3   وضعيت مردم شام  
  4   وضعيت مردم كوفه  
  5   با چنين مردم بي وفايي چه بايد كرد.