عبارت قسمت
[1] [2] تعداد كل:61

رديف عنوان
  1   مقدمه دفتر  
  2   يك حديث  
  3   مقدمه مؤلف : ادوار زندگي آن حضرت  
  4   فصل اول : نيايشها و ادعيه آن حضرت : بخش اول : 1- ادعيه آن حضرت در ثناء الهى و د  
  5   بخش دوم : 2- ادعيه آن حضرت در مورد نياز و آنچه به آن ارتباط دارد  
  6   بخش سوم : 3- ادعيه آن حضرت در رفع خطرات و بيماريها  
  7   بخش چهارم : 4- ادعيه آن حضرت در امور متفرقه :  
  8   فصل دوم (1) خطبه هاى آن حضرت  
  9   فصل سوم : مناظرات آن حضرت  
  10   فصل چهارم : گزيده اى از گفتار آن حضرت  
  11   فصل پنجم : اشعارى در مدح آن حضرت  
  12   شماتت ياران معاويه  
  13   شروع مناظرات حضرت  
  14   پاسخ حضرت به عمروعاص  
  15   پاسح حضرت به ولي  
  16   پاسخ حضرت به عتبه  
  17   پاسخ حضرت به مغيره  
  18   ادامه مناظره و بيان مواضع لعن رسول خدا به ابوسفيان  
  19   خاتمه مناظره  
  20   مناظره آن حضرت نزد معاويه در فضيلت پدرش  
  21   مناظره آن حضرت در شناسائى خود و عيوب مخالفين  
  22   مناظره آن حضرت در فضيلت اهل بيت و اينكه خلافت تنها  
  23   مناظره آن حضرت با عمروبن عاص و مروان ابن زياد  
  24   مناظره آن حضرت با عبدالله بن زبير  
  25   مناظره آن حضرت با مروان بن حكم  
  26   مناظره آن حضرت با عمروبن عاص  
  27   مناظره آن حضرت با عمرو بن عاص  
  28   مناظره آن حضرت با عمروبن عاص  
  29   مناظره آن حضرت با معاويه بن ابى سفيان  
  30   مناظره آن حضرت با معاوية بن ابى سفيان  
  31   مناطره آن حضرت با وليد بن عقبه  
  32   مناظره آن حضرت با يزيد بن معاويه  
  33   مناظره آن حضرت با حبيب بن مسلمه فهرى  
  34   مناظره آن حضرت با حسن بصرى در توحيد  
  35   دعاى آن حضرت در مناجات  
  36   دعاى آن حضرت در طلب مغفرت  
  37   دعاى آن حضرت در طلب مغفرت و برآورده شدن حاجات  
  38   دعاى آن حضرت در طلب اخلاقهاى نيكو  
  39   دعاى آن حضرت براى طلب يارى و يقين از خدا  
  40   دعاى آن حضرت در قنوت نماز وتر  
  41   دعاى آن حضرت در قنوت  
  42   دعاى آن حضرت در هنگام قنوت  
  43   دعاى آن حضرت در طلب باران  
  44   دعاى آن حضرت در كنار درب مسجد  
  45   دعاى آن حضرت در پوشيدن ماندن از خطرات  
  46   دعاى آن حضرت در دفع شدائد  
  47   دعاى آن حضرت در دفع حزن اندوه  
  48   دعاى آن حضرت در دفع كيد و دشمنان و شر آنان  
  49   دعاى آن حضرت بر عليه دشمنانش  
  50   دعاى آن حضرت بر عليه دشمنش ، آنگاه كه نزد معاويه رفت