عبارت قسمت
تعداد كل:14

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   نمايندگي سياسي ونظامي  
  3   نماينده امام على(ع) به سوى عثمان  
  4   بسيج مردم كوفه  
  5   تبيين سياست امام على(ع) درباره حكميت  
  6   فرماندهى گروه ده هزارنفرى  
  7   نمايندگي مذهبي  
  8   پاسخ به سوالات مذهبى مردم  
  9   خواندن دعاى باران به دستوراميرمومنان(ع)  
  10   عهده دارى امامت جمعه  
  11   سرپرستى موقوفات و صدقات  
  12   ايراد سخن به دستور پدر  
  13   نمايندگي قضايي  
  14   دستيارى اميرمومنان(ع) در قضاوت