عبارت قسمت
تعداد كل:7

رديف عنوان
  1   حسن بن على(ع)  
  2   الف-حزب امويان.  
  3   ب-خوارج.  
  4   ج-شكاكان.  
  5   د-حمراء(سرخ).  
  6   امام(ع)در صدد لغو قرار داد صلح  
  7   دفاع از امام حسن(ع)