عبارت قسمت
تعداد كل:28

رديف عنوان
  1   فصل اول : در ولادت با سعادت حضرت امام حسن ع  
  2   فصل دوم : در بيان مختصرى از فضائل و مكارم اخلاق آن سرور  
  3   عفو كردن امام على ع گناه غلام را  
  4   پاسخ امام حسن ع به نامه تسليّت اصحاب  
  5   فصل سوّم : در بيان بعضى از احوال امام حسن ع و صلح آن حضرت با معاويه  
  6   فصل چهارم : در بيان شهادت حضرت مجتبى ع و ذكر خبر جناده  
  7   وصيّت نامه امام حسن ع  
  8   فصل پنجم : در بيان طغيان معاويه در قتل و نهب شيعيان على ع  
  9   فصل ششم : در ذكر اولاد امام حسن ع و شرححال جمله اى از آنها  
  10   شرح زيد بن حسن ع  
  11   شرح حال حسن مثنّى  
  12   در ذكر فرزندزادگان حضرت امام حسن مجتبى ع  
  13   ذكر اولاد ابوالحسن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب عليهماالسّلام  
  14   ذكر حسن بن زيد و فرزندان او  
  15   شرح حال حضرت عبدالعظيم حسنى  
  16   ذكر حال داعى كبير امير حسن بن زيد بن محمّد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن الحسن بن  
  17   ذكر حال برادر داعى ، محمّد بن زيد الحسنى  
  18   ذكر فرزندان حسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ع  
  19   ذكر اولاد عبداللّه بن الحسن بن الحسن المجتبى ع :  
  20   ذكر احوال ابراهيم بن الحسن بن الحسن المجتبى ع و ذكر اولاداو  
  21   ذكر ديباج اصغر  
  22   ذكر حال ابوعلى حسن بن الحسن بن الحسن المجتبى ع  
  23   ذكر حال جعفر بن حسن مُثنّى و در بيان اولاد او  
  24   ذكر حال داود بن حسن مثنّى و اولاد او  
  25   ذكر نسب طاوس و آل او و نبذى از حال بنى طاوس  
  26   خاتمه در ذكر مقتل  
  27   ذكر مقتل محمّد بن عبداللّه بن الحسن بن على بن ابى طالب ع ملقّب به ((نفس زكيه ))  
  28   ذكر مقتل ابراهيم بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ع معروف به((قت