عبارت قسمت
تعداد كل:8

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   بيعت با امام مجتبى(ع)  
  3   توطئه هاى معاويه  
  4   انگيزه هاى صلح  
  5   قرارداد صلح و شرطهاى اساسى آن  
  6   بندهاى قرارداد صلح  
  7   توضيحى پيرامون مواد صلحنامه  
  8   نقد و بررسى