عبارت قسمت
تعداد كل:11

رديف عنوان
  1   آغاز  
  2   1 ـ نماينده امام على(ع) به سوى عثمان  
  3   2 ـ پاسخ به سوالات مذهبى مردم  
  4   3 ـ خواندن دعاى باران به دستوراميرمومنان(ع)  
  5   4 ـ بسيج مردم كوفه  
  6   5 ـ تبيين سياست امام على(ع) درباره حكميت  
  7   6ـ عهده دارى امامت جمعه  
  8   7 ـ دستيارى اميرمومنان(ع) در قضاوت  
  9   8 ـ فرماندهى گروه ده هزارنفرى  
  10   9 ـ سرپرستى موقوفات و صدقات  
  11   10 ـ ايراد سخن به دستور پدر