عبارت قسمت
تعداد كل:13

رديف عنوان
  1   ولادت  
  2   با پيامبر  
  3   با امير مؤمنان (ع)  
  4   خوى و منش (1-پرهيزگارى:)  
  5   2-بخشندگى  
  6   3-بردبارى  
  7   خلافت  
  8   تسامح نبود  
  9   تنازل نبود  
  10   اعتراض نابجا  
  11   پيمان شكنى معاويه  
  12   بازگشت به مدينه  
  13   شهادت