بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بامداد روشن در اسرار واگذاري خلافت حضرت امام حسن (ع) به معاويه  
    :نويسنده   سيد علي اكبر برقعي قمي  
    :ناشر   انتشارات نوين، بي تا  
    :تعداد صفحه   148  
    :زبان اصلي