بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام حسن (ع) در موضع واقع بيني و هدفگرايي  
    :نويسنده   علي قائمي  
    :ناشر   انتشارات شفق  
    :تعداد صفحه   125  
    :زبان اصلي