بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مرزداران ش 27  
    :نويسنده   گروهي ازنويسندگان  
    :تاريخ چاپ   1363ش  
    :موضوع   پيامبر،امام حسن ،وفابه عهد  
    :تعداد صفحه   66  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    مقاله  

شرح موضوعات کتاب
     ميلاد و پيامبر  
     امام حسن ع  
     مسائل ژاندارمري  
     سعادت انسان  
     امكان معاد  
     اثر وفا به عهد در كودك  
     پايه نظام جمهوري اسلامي  
     استعمار و عقب ماندگي جهان سوم  
     اوپك و توطئI نفت