بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسماي  
    :نويسنده   بابامهربان ،سيدمحمودسياهپوش  
    :ناشر   ابجد  
    :تاريخ چاپ   1361ش  
    :موضوع   امام حسن ،اسماي ،معاويه  
    :تعداد صفحه   40  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   ابتدائي  
    :زبان اصلي    
    :سبک    داستان