عبارت قسمت
تعداد كل:20

رديف عنوان  
  1   بو علي  
  2   نور چشم مصطفي و مرتضي  
  3   حسن امد که جمله حسن ن بود  
  4   الا صبا بگذر بر سر مزار حسن  
  5   از غيرت رخسار او  
  6   از بند اين جهان  
  7   من بنده دودمان اويم  
  8   ماتمي دگر  
  9   ان شاخه گل که سبز بود در خزان  
  10   حسن ان خسرو خوبان  
  11   اي شير دلان  
  12   رخسار شاه  
  13   سپاه عشق  
  14   نور خدا در ظلمات زمين  
  15   اي دل بيا که روي به سوي خدا کنيم  
  16   موکب باد صبا  
  17   افتابي سر زد از دامن زهرا  
  18   فلک چون کرد لباس سياه شب بر تن  
  19   داغي ز ماتم تو فزون تر نمي شود  
  20   زان تشت پر ز تخت جگر