عبارت قسمت
تعداد كل:31

رديف عنوان  
  1   فرشته ها بياييد  
  2   کفتر دل رفت ز سينه  
  3   قمر بارونه امشب  
  4   اهل زمين ، وا شده در آسمون ، خورشيد اومد  
  5   سائل خونت ، خورشيد و ماهه  
  6   سالک کوي محبت هستم  
  7   تو آسمون دف مي زنن که مرتضي پدر شده  
  8   گل اُومده گل اُومده  
  9   نماز و روزه ي ماه مبارک ماه روي حسن  
  10   شب ستاره بارون مي باره  
  11   شبيه روي حضرت طه  
  12   تو دلم خدا مي دونه چه قيامتي که برپاست  
  13   ديوونه شدم از عشقت  
  14   يابن حيدر يابن زهرا  
  15   تو مدينه رهام کنيد شورم از سر بگيرم  
  16   حسن ، آقام ، آقام  
  17   ستاره ها طبق طبق ، نور مي پاشن تو آسمون  
  18   نور مي باره از آسمون  
  19   سلام اي در صبوري بي قريني  
  20   گل بريزيد که نگارم آمدني شد  
  21   پسر زهرا اُمده  
  22   زسبوي عشق تو مستم، گل زهرا  
  23   اختري تابان زبرج بو تراب آورده اي  
  24   قمر بارون امشب  
  25   هر کسي يک آقايي داره  
  26   بده مژده امده نور دل زهرا حسن  
  27   پيچيده عطر ياس و ياسمن  
  28   شده ميلاد عشق زهرا و حيدر  
  29   حسن امام من است  
  30   پر زده مرغ دلم  
  31   يوسف مصر جان