عبارت قسمت
تعداد كل:19

رديف عنوان
  1   آگاهي از غيب  
  2   احتجاج و مناظره در مورد صلح با معاويه  
  3   شفاي وصال با عنايت امام حسن(ع)  
  4   كرامات آن حضرت  
  5   كرامات و قانون عليت  
  6   گرفتار شدن مرد ناصبي به نفرين  
  7   گزارش حضرت از كيفيت شهادت خود  
  8   ميوه دادن درخت خشكيده  
  9   وسعت علم در كودكي  
  10   احتجاجات و مناظرات آن حضرت  
  11   با يك دعا درخت خشك ميوه داد  
  12   خبر از تعداد رطب هاي درخت و جنايات  
  13   خبردادن از شهادت خويش  
  14   سخن گفتن با دشمن خدا در كودكي  
  15   كرامات امام حسن(ع)  
  16   كودكي كه يك قوم را نجات داد  
  17   من از خدا پسر مي خواهم  
  18   مناظره امام حسن (ع) با معاويه درباره امامت  
  19   مي دانم چه كسي مرا خواهد كشت