عبارت قسمت
تعداد كل:27

رديف عنوان
  1   دعاي آن حضرت در مناجات  
  2   دعاي آن حضرت در طلب مغفرت  
  3   دعاي آن حضرت در طلب مغفرت و برآورده شدن حاجات  
  4   دعاي آن حضرت در طلب اخلاقهاي نيكو  
  5   دعاي آن حضرت براي طلب ياري و يقين از خدا  
  6   دعاي آن حضرت در قنوت نماز وتر  
  7   دعاي آن حضرت در قنوت  
  8   دعاي آن حضرت در هنگام قنوت  
  9   دعاي آن حضرت در طلب باران  
  10   دعاي آن حضرت در كنار درب مسجد  
  11   دعاي آن حضرت در پوشيدن ماندن از خطرات  
  12   دعاي آن حضرت در دفع شدائد  
  13   دعاي آن حضرت در دفع حزن اندوه  
  14   دعاي آن حضرت در دفع كيد و دشمنان و شر آنان  
  15   دعاي آن حضرت بر عليه دشمنانش  
  16   دعاي آن حضرت بر عليه دشمنش ، آنگاه كه نزد معاويه رفت  
  17   دعاي آن حضرت بر عليه ابن زياد  
  18   دعاي آن حضرت بر عليه مردي از بني اميه  
  19   دعاي آن حضرت در دفع شر همسايه  
  20   دعاي آن حضرت براي درد پا  
  21   دعاي آن حضرت در دفع چشم زخم  
  22   دعاي آن حضرت در پناه بردن به خدا از بعضي از امور  
  23   دعاي آن حضرت در كنار ركن يماني  
  24   دعاي آن حضرت هنگام افطار  
  25   دعاي آن حضرت در شب قدر  
  26   دعاي آن حضرت در كيفيت تبريك براي ولادت فرزند پسر  
  27   دعاي ان حضرت هنگام طلب رحمت الهي