بازگشت

تفسير پستي به حفظ خويشتن و در خطر رها كردن همسر


قيل له عليه السلام ما اللوم؟ قال: احراز المرء نفسه و اسلامه عرسه .

***

ازآن حضرت سؤال شد : پستي و ناکسي چيست؟ فرمود : به خود رسيدن و بي اعتنايي به همسر .

***