بازگشت

تفسير شرافت به هماهنگي با دوستان و رسيدگي به همسايگان


قيل له عليه السلام ما الشرف؟ قال: موافق الاخوان وحفظ الجيران .

***

ازآن حضرت سؤال شد : شرف چيست؟ فرمود : موافقت با دوستان و حفظ همسايگان .

***