بازگشت

تعريف بي نيازي به راضي بودن به رزق و روزي مقدر


قيل له عليه السلام ما الغني؟ قال: رضي النفس بما قسم لها وا ن قل .

***

از آن حضرت سؤال شد : بي نيازي چيست؟ فرمود : رضايت نفس به آنچه برايش قسمت شده هر چند کم باشد .

***