بازگشت

تعريف بخل به شرافت دادن به ثروت و تباه دانستن انفاقات


قيل له عليه السلام ما الشح؟ قال :أن تري ما في يدک شرفا وما أنفقته تلفا .

***

ازآن حضرت سؤال شد بخل چيست؟ فرمود : آنچه در کف داري شرف بداني، و انچه انفاق کني تلف شماري .

***