بازگشت

نقش اخلاص و عمل به قرآن در هدايت و خوش عاقبتي


ايها الناس انه من نصح لله وأخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم، ووفقه الله للرشاد وسدده للحسني .

***

اي مردم هر کس براي خدا اخلاص ورزد و سخن او را راهنماي خود قرار دهد به راهي که درست تر و استوارتر است هدايت ميشود و خداوند او را براي آگاهي و هوشياري توفيق داده و به عاقبت خوش کمک کرده است .

***