بازگشت

پيروي از فرومايگان و همنشيني با گمراهان از نشانه هاي بي خردي


السفه اتباع الدناة ومصاحبة الغواة .

***

سفاهت، به پستي گراييدن و با گمراهان نشستن است .

***