بازگشت

نهي از برادري و دوستي قبل از شناخت كامل فرد مورد نظر


يا بني لا تؤاخ أحدا حتي تعرف موارده ومصادره فاذا استنبطت الخبرة ورضيت العشرة فآخه علي اقالة العثرة والمواساة في العسرة .

***

اي پسرم با هيچکس برادري مکن تا بداني کجا مي رود و از کجا مي آيد و چه ريشه اي دارد، پس چون خوب از حالش آگاه شدي و معاشرتش را پسنديدي با او برادري کن به شرط گذشت از لغزش و کمک در تنگي .

***