بازگشت

عبرت آموزي از پندها و سرگذشت پيشينيان


اتعظوا عباد الله بالعبر واعتبروا بالاثر وازدجروا بالنعيم وانتفعوا بالمواعظ .

***

اي بندگان خدا از عبرتها پند گيريد، و از اثر گذشتگان متوجه شويد، و به وسيله نعمتها از نافرماني خدا باز ايستيد، و از پندها سود بريد .

***